Dodatek osłonowy

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym , oraz Ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła informujemy, że zgodnie z ustawą wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać od dnia 01. 01. 2024 r. do 30. 04. 2024 r.   

Informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do  dodatku osłonowego będą wydawane
w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Sawinie ul. Chełmska 5, 22-107 Sawin
od  dnia 24. 01. 2024 r. pokój nr 1. oraz 5.

Wszelkie informacje o wsparciu w postaci dodatku osłonowego uzyskacie Państwo pod
nr tel. 82 567 30 00.

Dodatek osłonowy jest to świadczenie jednorazowe przelewane na konto osób spełniających kryterium dochodowe  po złożeniu wniosku do tut. GOPS.

W DNIU 5 STYCZNIA 2024 ROKU

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SAWINIE
 BĘDZIE NIECZYNNY

 

W związku z Zarządzeniem nr 133/23 Wójta Gminy Sawin z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy przysługującego pracownikom Urzędu Gminy Sawin. Ustalono, że dzień 5 stycznia 2024 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Sawin i Jednostek Organizacyjnych, w zamian za przypadający w sobotę 6 stycznia 2024 roku dzień wolny.

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 FEPŻ

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2021-2027

PODPROGRAM 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie informuje, że Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) zgodnie z którym pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

Pomocą żywnościową w ramach podprogramu FEPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1823,60 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej, zaś 1410 ,00 zł netto miesięcznie dla osoby w rodzinie.

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN NABYWANIA UPRAWNIEŃ
DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO, ZASIŁKU DLA OPIEKUNA
I ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
 

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, które począwszy od 2024-01-01 wprowadza w/w ustawa.

Ustawodawca w miejsce dotychczas przyznawanych świadczeń opiekuńczych: świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna wprowadza nowe świadczenie:

Świadczenie pielęgnacyjne dla osób sprawujących opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia , rehabilitacji i edukacji.

Natomiast osoby w wieku od ukończenia 18 roku życia posiadające decyzję ustalające poziom potrzeby wsparcia , o której mowa w art.6b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będą mogły ubiegać się o świadczenie wspierające
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

OGŁOSZENIE

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Punkcie Konsultacyjnym przy ulicy Rynek w Sawinie w miesiącu sierpień 2023 r. odbędzie się dyżur psychologa w dniach:

01.08.2023 r.  - w godzinach od 8:00 do 13:00

29.08.2023 r.  - w godzinach od 8:00 do 13:00

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (82-567-30-00).

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w Sawinie

 

Gdy Ty lub ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, jest uzależniony od hazardu, internetu bądź innych nałogowych zachowań, lub jesteś świadkiem bądź ofiarą przemocy. Jest miejsce, gdzie możesz uzyskać pomoc.
Gminny Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin zaprasza do korzystania z BEZPŁATNEJ pomocy specjalistów.

OGŁOSZENIE

 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Punkcie Konsultacyjnym przy ulicy Rynek w Sawinie w miesiącu maj 2023 r. odbędzie się dyżur psychologa w dniach:

09.05.2023 r.  - w godzinach od 12:30 do 15:30

23.05.2023 r.  - w godzinach od 12:30 do 15:30

30.05.2023 r.  - w godzinach od 12:00 do 16:00

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (82-567-30-00).