PROGRAM  „ OPIEKA 75 + ”


Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 • zapewnienia tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości
           wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym
            specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej,
 • umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej,
 • wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

 

 

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Gmina Sawin realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki dotacji celowej z budżetu państwa - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy
  o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym  i niepełnosprawnym.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA – 59 000, 00  zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA –73 750, 00 zł

Okres realizacji zadania: 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Program „Posiłek w szkole i w domu” został przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. i zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku.