Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Gmina Sawin realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki dotacji celowej z budżetu państwa - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy
    o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym  i niepełnosprawnym.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA – 59 000, 00  zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA –73 750, 00 zł

Okres realizacji zadania: 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Program „Posiłek w szkole i w domu” został przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. i zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku.

Gmina Sawin na podstawie  Uchwały nr II/13/18  Rady Gminy Sawin z dnia 11 grudnia z 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, podwyższyła do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, dla osób objętych rządowym programem tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1.164 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 900 zł. Uchwały nr XXIII/159/2021 Rady Gminy Sawin z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2021-2023.

Szczegółowe informacje na temat pomocy udzielanej w ramach programu:

  1. Pomoc w formie posiłku:

W przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia odpowiednio w szkole, przedszkolu lub żłobku.

Kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w formie posiłku:

  • w przypadku dzieci, korzystających ze zbiorowego żywienia w placówkach oświatowych, kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków wynosi 900 zł na osobę w rodzinie (150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły, przedszkola lub żłobka finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny       w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

      2. Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:

W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1.164 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 900 zł w przypadku osób w rodzinie.

W 2021 r. na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano środki w wysokości 68 841,32 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wyniosła 55 073,06 zł, ze środków własnych Gminy Sawin wydatkowano kwotę 13 768,26 zł.