PROGRAM  „ OPIEKA 75 + ”


 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie,  przystąpił do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+”. Strategicznym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 • zapewnienia tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości
           wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym
            specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej,
 • umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej,
 • wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na:

 • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w 2022 roku;
 • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone;
 • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Okres realizacji zadania: 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA :  40  775,00 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA :  81 550,00 zł