PROGRAM  „ OPIEKA 75 + ”


Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 • zapewnienia tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości
           wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym
            specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej,
 • umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej,
 • wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

 

Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na:

 • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w 2024 roku;
 • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2023 te usługi nie były świadczone;
 • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Okres realizacji zadania: 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA :  34 100,00 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA :  56 850,00 zł